Aydınlatma Metni
AYDINLATMA METNİ
Web sitemize kişisel verilerinizi ilettiğinizde ve "Aldım, kabul ettim" karesini tıkladığınızda, bunların işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak Veri Sorumlusu tarafından işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasıyla ilgili Veri Sorumsu tarafından yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak hususlar, aşağıda yer almaktadır:
Sayın ilgili
I. Modaslan Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. (Kısaca "Veri sorumlusu") olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kısaca "KVK") 10 uncu maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ve haklarınız ile Veri Sorumlusu'nun sorumlulukları için yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, aşağıdaki konularda bilgilendirmede bulunmaktayız:
1. Veri Sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği
Modaslan Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
Veri sorumlusu iletişim bilgileri:
Anadolu Mah. Atıcılar Cad. No:44 Yıldırım/BURSA
TEL: 0224 364 97 00
Veri sorumlusu temsilcisi: Birgül YÖNDER
2. Kişisel verilerin işlenme amacı Kişisel verileriniz;
Başvuru konusu ile ilgili reklam, tanıtım, pazarlama, ticaret hizmetlerinden ve ürün satışlarından yararlanmanız ve iş başvurularınızı gerçekleştirebilmeniz amacıyla; çalışana ait sendikalılık bilgisinin özlük dosyasında mevzuat gereği tutulması gereği, çalışan ilişkilerin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, iletişim bilgilerinizin güncellenmesi, ürün satışı ve sonrasına ilişkin sorumluluklarımızın ifası için, veri kayıt sistemine otomatik ve/veya otomatik olmayan yolla işlenmesi, onarım hizmetleri ile tüm bunların muhasebeleştirme işlemlerinin (mali işlemler) gerçekleştirilmesi, ticari mali, hukuki ve sosyal iş ve hedeflerimizin tespiti ve uygulanması amacı ile, gerekli olan süre kadar ve muhafaza edilmesi şartıyla işlenecektir.
3. Kişisel verilerin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi ve hangi amaçla aktarılabileceği kişisel verilerin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi
- Şirketler topluluğu kapsamındaki hakim şirket ve bağlı şirketler
- Şirket Yönetim Kurulu üyeleri
- Şirket'in; insan kaynakları, kalite, mali işler (muhasebe),genel müdürlük, pazarlama, iç satınalma, dış ticaret, araştırma ve geliştirme, işletmeler, şubeler, bilgi işlem birimlerinde yönetim ve/veya temsil yetkisine sahip çalışanları.
- Şirket iştirakleri.
- İşbirliği içinde olunan kurumlar ve kuruluşlar ile çalışanları (alt işverenler ve iş yaptırılan kişiler - iş sahipleri), üçüncü kişiler (eski çalışan, aile bireyleri, denetçileri gibi), satıcılar ve alıcılar, kamu kurum ve kuruluşları, denetim ve gözetim kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri.
- Şirket pay sahipleri.
4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
A. Kişisel veri toplama yöntemi Kişisel veri toplama yöntemi olarak, aşağıdakilerden hangisi olduğu belirtilmelidir:
i. Tamamen otomatik yolla,
ii. Kısmen otomatik yolla,
iii. Otomatik olmayan yolla.
Veri sorumlusu, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ve elektronik ortamlarda veri toplamaktadır.
B. Kişisel veri toplamanın hukuki sebebi
Kişisel veri toplamanın hukuki sebebi olarak; KVK m.5 ve 6 hükümlerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğinin belirtilmesi gerekir. KVK m.5 (2) (ç) bendinde belirtilen, " Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.", veri sorumlusunun meşru menfaati, sözleşmenin ifası, hakkın kurulması, korunması ve tesisi, ilgili kanunlarda ön görülmesi sebepleriyle kişisel verileriniz toplanmaktadır.
5. Aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı
Veri Sorumlusu'na başvurarak, kendinizle ilgili, aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:
a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
d) Aşağıda sayılan diğer haklar;
i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii) Kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (KVK m.7, 11),
f) Üstte belirtilen (v) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
II. Veri sorumlusuna başvuru
Yukarıda (I) Nolu bölümde belirtilen haklar kapsamındaki taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Veri Sorumlusu'na daha önce bildirilen ve Veri Sorumlusu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Veri Sorumlusu'na iletebilirsiniz.
Başvurunuzda aşağıda belirtilen bilgilerin bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti (Kısaca "T.C.") T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu.
Başvurunu konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Yazılı başvuruda, Veri Sorumlusu'na veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Veri Sorumlusu'na ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bilgilerinizi ve gereği için rica olunur.

Veri sorumlusu
Modaslan Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
                                                                                               Kişisel Verisi İşlenecek Olan Kişi Aldım,
                                                                                                                   Kabul ettim.